Crawler crane SANY ZVE

设备编号    CC0260BJ0266

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

13046415001 履带起重机    1-2

 

序号    代码    名称    数量    备注

1    12146838    左履带架总成    1

3    14081492    底座总成    1

5    13948284    机动设备    1

7    12162080    主提升机构    1

9    12160172    主变幅机构    1

11    21017977    辅助卷扬机构    1

13    14061945    钢丝绳    1

15    12227229    [A]主变幅桅杆    1

17    12222648    6m变径节    1

19    12197614    滑轮组    1

21    12214967    3m主臂中间臂    1

23    888888    客户选配件    1

 

 

 

 

 

 

 

 

13046415001 履带起重机    1-3

 


12146838 左履带架总成    2-2

 

序号    代码    名称    数量    备注

1    12145172    张紧装置    1

3    10113039    支重轮总成    14

5    A210110000309    螺栓M27×130GB5782 10.9级    56

7    12145532    吊耳    1

9    A210405000001    垫圈12GB97.1-02GB/T 97.1    5

11    10134666    驱动装置    1

13    12098733    工具箱门    1

15    A210110000202    螺栓M20×80GB5782 10.9级    8

17    21015202    托轮总成    2

19    12145728    板    2

21    21015139    销    2

23    21021941    销轴    4

25    A210111000221    螺栓M20×50GB5783 10.9级    14

27    A210405000007    垫圈    8

29    12931783    板    1

31    12145342    履带组件    1

 

12146838 左履带架总成    2-3

  

12145172 张紧装置    2-4

 


序号

代码

名称

数量

备注

1

11111698

导向轮总成

1

 

2

11327772

垫片

10

 

3

10955136

垫片

4

 

4

10955137

垫片

4

 

5

11111319

插销

4

 

6

21011762

别针销

4

 

7

12145175

调整杆

1

 

8

A210401000004

垫圈16GB93

4

 

9

A210204000312

螺钉M16×55GB70.1 10.9级

4

 

 

 

 

12145172 张紧装置    2-5

 


 

 

 

 


11111698 导向轮总成    2-6

 


序号

代码

名称

数量

备注

1

A210342000003

螺塞

2

 

2

10508739

左导向座焊接件

1

 

3

21015227

O形圈

4

 

4

21001813

浮封环

4

 

5

21006741

引导轮

1

 

6

21015223

轴套

2

 

7

B230101000934

形圈139.6×5.7JISB2401

2

 

8

21015229

2

 

9

10514823

1

 

10

10508741

右导向座焊接件

1

 

 

11111698 导向轮总成    2-7

 

 


10113039 支重轮总成    2-8

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *