SDCY90K6C2 container stacker main body WDY

 

 

序号

代码

名称

数量

24

60121876

螺钉

8

 

 

 

 

 


 

 

 

序号

代码

名称

数量

1

60121621

成套传动盘-包括零部件2-5 dana

1

2

60099679

柔性盘 DANA

4

3

60121789

垫板环

1

4

60121752

安全锁紧螺栓

10

5

60121834

飞轮耦合垫圈

10

 

 

 

 

 


 

 

序号

代码

名称

数量

1

60099700

锁止垫圈

2

3

60121879

螺栓 dana

2

4

60121717

47T传动泵齿轮 dana

1

5

60121756

泵传动轴承支撑 dana

1

6

60168564

轴承DANA

1

7

60168572

垫圈DANA

1

8

60099577

泵轮轮毂齿轮卡环 DANA

1

9

60121747

46T齿轮-叶轮轮毂 dana

1

10

60168567

齿轮DANA

1

11

60168578

支架DANA

1

12

60168565

轴承DANA

1

13

60099700

锁止垫圈

2

14

60121879

螺栓 dana

2

15

60230010

止动环7JM100 DANA

1

16

60099700

锁止垫圈

2

18

60121879

螺栓 dana

2

19

60121717

47T传动泵齿轮 dana

1

20

60121756

泵传动轴承支撑 dana

1

21

60168564

轴承DANA

1

22

60168572

垫圈DANA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

序号

代码

名称

数量

1

60168569

1650/1700组件法兰DANA

1

2

60121955

O形圈 dana

1

3

60121791

垫圈 dana

1

4

60099618

惰轮轴螺母

1

 

 

 

 


 

 

 

序号

代码

名称

数量

1

60121715

25T驱动离合器齿轮 dana

2

2

60121718

55T高速齿轮 dana

1

3

60121720

第4 26T主动低速齿轮

1

4

60134380

27T离合器轮毂齿轮 DANA

1

 

 

 

 


 

 

 

序号

代码

名称

数量

1

60099769

活塞油封

3

2

60121646

固定环

1

3

60121618

板 dana

1

4

60121804

球 dana

1

5

60121709

轴承 dana

1

6

60121646

固定环

1

7

60099535

离合器主动齿轮轴承 DANA

1

8

60099657

离合器主动齿轮定位环

1

9

60099766

离合器股油封圈 DANA

1

10

60134409

卡环

1

11

60121826

高速离合器盘垫板

1

12

60134391

离合器外边圆盘

12

13

60121818

离合器内边圆盘

12

14

60134377

装配体

1

15

60134407

密封圈

1

16

60121794

密封圈

1

17

60122038

离合器活塞测定密封

1

18

60121931

装配体-逆流器第三轴毂鼓销 dana

1

19

60121794

密封圈

1

20

60134407

密封圈

1

21

60121859

离合器活塞 dana

1

22

60121818

离合器内边圆盘

12

 

 

 

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *