SRSC45C30 container reach stacker main body NM

 

 

序 号

代码

名称

数 量

1

60099690

输出轴法兰盘 DANA

1

2

60099741

O形圈 DANA

1

3

60099606

垫圈 DANA

1

4

60099618

惰轮轴螺母 DANA

1

 

 

 

 

 

 


 

 

序 号

代码

名称

数 量

1

60099514

持续泵连接盖 DANA

1

2

60099592

持续泵连接盖衬垫 DANA

1

3

60099701

锁止垫圈 DANA

4

4

60099593

持续泵连接盖螺钉 DANA

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

序 号

代码

名称

数 量

1

60099517

调压阀阀体 DANA

1

2

60099518

调压阀阀芯 DANA

1

3

60099609

调压阀阀芯内弹簧 DANA

1

4

60099610

调压阀阀芯外弹簧 DANA

1

5

60099608

调压阀阀芯弹簧保持套 DANA

1

6

60099568

安全阀活塞 DANA

1

7

60099569

安全阀活塞弹簧 DANA

1

8

60099570

安全阀活塞弹簧座 DANA

1

9

60099643

卡环 DANA

1

10

60099756

泵驱动轴油封 DANA

1

11

60099509

塞 DANA

2

12

60099616

定位环 DANA

1

 

 

 

 

 

 

 


 

 

序 号

代码

名称

数 量

1

60099513

泵体 DANA

1

2

60099505

盘簧 DANA

2

3

60099554

止推板和轴承总成 DANA

2

4

60099553

止推板和轴承总成 DANA

2

5

60099581

泵驱动轴总成 DANA

1

6

60099573

泵从动轴总成 DANA

1

7

60099757

泵轴密封圈 DANA

2

 

 

 

 

 


 

 

 

序 号

代码

名称

数 量

1

60099530

压力调节阀总成 DANA

1

2

60099590

衬垫 DANA

1

3

60099516

辅助泵总成 DANA

1

4

60099614

调压阀至辅助泵螺钉 DANA

2

5

60099674

平头螺钉 DANA

2

6

60099699

锁止垫圈 DANA

3

 

 

 

 

 


 

 

序 号

代码

名称

数 量

1

60099646

控制阀壳体 DANA

1

2

60099525

速度档阀芯 DANA

2

3

60099526

速度档阀芯 DANA

1

4

60099696

速度档阀芯弹簧 DANA

3

5

60099495

管塞 DANA

4

6

60099752

O形圈 DANA

4

7

60099623

方向阀芯弹簧 DANA

1

8

60099522

方向阀芯 DANA

2

 

 

 

 

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *