SDCY90K6C2 container stacker main body FHT

 

 

序号

代码

名称

数量

7

13567217

禁止使用乙醚标牌

1

28

13564292

安全上机标牌

2

29

10061841

CE标牌

1

30

12391539

铭牌

1

31

13564365

吊箱视野标牌

2

32

13564402

安全载荷标牌

1

33

13564385

堆高机保养铭牌

1

34

13609641

拆配重危险警示牌

1

35

13609643

禁止靠近标牌

1

36

A290000003269

车身反光标识

1

 

 

 

 

 

 


 

 

 

序号

代码

名称

数量

2

13567166

当心吊物警示牌

2

37

13567176

风扇打手警示牌

2

38

13644652

蓄能器警示标牌(100bar)

1

39

10063465

控制蓄能器标牌RSC45(B).7-32

1

40

13564374

油水分离器

1

41

13567169

当心坠落警示标牌

2

42

10049665

防滑贴RSC45.3-9

2

43

13567181

禁止跳下警示牌

2

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

序号

代码

名称

数量

44

13564391

变速箱加油口

1

45

13564382

变速箱油位检查点

1

46

13564390

发动机油位检查点

1

47

13564389

发动机加油口

1

48

13278376

防止火灾及灭火器提示标牌

2

49

13564368

安全锤标牌

1

50

13567208

安全带警示标牌

1

51

13567210

维修停机标牌

1

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

序号

代码

名称

数量

52

10041475

载荷标牌

1

53

13564359

操作警示标牌

1

54

10587798

堆高机电气标牌总成

1

 

 

 

 

 

 


 

 

 

序号

代码

名称

数量

1

12121095

安全旁通指示牌

1

2

12120480

点火钥匙指示牌

1

3

12266395

手柄座翘板开关标牌1

1

4

12266402

手柄座翘板开关标牌2

1

5

12266406

车体主线束标牌

1

6

12266405

灯具翘板开关标牌

1

7

12266393

手柄操作标牌

1

8

12118679

堆高机保险丝功能标牌

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第18章

灭火系统

 

 

 

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *